Általános Szerződési Feltételek

A Szolgáltató

 1. A www.gyermekgasztro.hu (a továbbiakban: „honlap”) oldalt Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató neve: Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság Közhasznú Egyesület

 

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

 1. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.
 2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás igénybevétele, tárgya

 1. A tagok éves tagsági díjat fizetnek, melyet a Barion rendszerén keresztül teljesítenek. A tagsági díj megfizetése az elektronikus úton megkötött szerződés elfogadását jelenti.
 2. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a szolgáltatással kapcsolatos adatok (így különösen a szolgáltatás díja, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

A megrendelés

 1. A szolgáltatás megrendelése regisztrációhoz kötött. A Megrendelő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:
 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; fizikai könyv esetén mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)
 • Számlázási adatok: név, cég esetén cégnév és adószám (nem kötelező); számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

 1. Bankkártyával történő fizetés esetén e-mailben küldjük a visszaigazolást és a számlát. 
 2. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadók rá.
 3. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Jelentkezés visszautasítása

 1. A regisztrációval Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a jelentkezését amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik. Ebben az esetben a már kifizetett legutolsó év teljes díját visszautalja, és a számlázást ennek megfelelően korrigálja Megrendelő felé.

Bankkártyás fizetés:

 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 2. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt. pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Barion Payment Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztat. A kártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.
 3. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával!

A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

 1. A biztonságról Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Barion Payment Zrt. rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a Barion Payment Zrt. a128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Barion Payment Zrt.-hez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A Barion Payment Zrt jogi hátterét az alábbi linken tekintheti meg: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

Elállás, felelősség

Elállás:

 1. Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, a 45/2014. (II. 26.) rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.
 2. A Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt könyve(ke)t a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a könyvet. A könyvnek a Megrendelő címére történő visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 3. Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a kiszállított terméket megkapta vagy a Megrendelő hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a terméket visszaküldte. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 4. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági igények illetik meg: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Felelősség:

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget:
 • ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban vagy olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;
 • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.
 1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a könyvekben közölt információk a megjelenés időpontjában korrektek és aktuálisak legyenek, de az esetleges tévedésekből adódó következményekért felelősséget nem vállal. A könyveket sokszorosítani, bővített vagy rövidített formában kiadni, bármilyen módszerrel feldolgozni, tárolni és közreadni (pl. mikrofilm, szemlézés, szöveges adatbázis, internet stb.) kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével szabad.
 2. A Szolgáltató által megjelentetett (kiadott) könyvek tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.
 5. Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát munkanapokon 10:00-16:00 között telefonon a +3613343186 számon, vagy e-mailben info@gyermekgasztro.hu címen.
 6. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek(fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2024.05.23. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.

 

Kép
Szakmai ajánlások

Legújabb szakmai ajánlások

kozgyules2

További szakmai újdonságok, érdekességek, előadások

2022. február 15.
kozgyules2

Diagnostic approach and management of cow’s milk protein allergy in infants and children: A practical guideline of the GI-committee of ESPGHAN

2022. február 15.
mikrobiom_akademia

Management of Pediatric Ulcerative Colitis: Joint ECCO and ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines

2022. február 15.
ibd_2020

ECCO/ESPGHAN konszenzuson alapuló irányelvek a gyermekkori Crohn-betegség gyógyszeres kezeléséről

2022. február 15.